गुलाम

आकाशात दाटलेले मळभ
अलगद उतरते मनात
आणि कातर कातर संध्याकाळी
काहूर माजते काळजात
तेव्हा कुठे उमजू लागते आपल्याला
एरव्ही निसर्गावर मात करण्याची
वल्गना करणारे आपण सारे
त्याच एका नैसर्गिक भावनेचे गुलाम
ज्याला आपण प्रेम म्हणतो बहुधा!!!!

Advertisements